مکمل ورزشی

مکمل ورزشی

مکمل ورزشی، مکمل های غذایی است که معمولاً توسط افراد درگیر در بدنسازی ، وزنه برداری ، ورزش های رزمی مختلط و سایر ورزشکاران به منظور تسهیل در افزایش توده بدن مصرف می شود. هدف از مصرف مکمل ورزشی افزایش ماهیچه ها ، افزایش وزن ، بهبود عملکرد ورزشی و در برخی از ورزش ها به طور همزمان، کاهش درصد چربی بدن است.

مکمل ورزشی|تغذیه موثر بر سیستم ایمنی ورزشکاران

تغذیه موثر بر سیستم ایمنی ورزشکاران

محدودیت در دریافت کالری از عوامل تاثیرگذار بر سیستم ایمنی بدن افراد به ویژه ورزشکاران است. کاهش مصرف پروتئین ها می تواند باعث افزایش خطر عفونت...
مکمل ورزشی|مکمل ورزشی

مکمل ورزشی

استفاده از مکمل ورزشی و داشتن تغذیه مناسب، از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ در ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ورزﺷﯽ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻧﻤﻮد، ﻫﻤﻮاره در ذﻫﻦ ورزﺷﮑﺎران وﺟﻮد داﺷﺘﻪ است. ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻋﻠﻮم ﻓﯿﺰﯾ...
آخرین پست‌های اینستاگرام
آدرس مکمل یاب
تلفن مکمل یاب
09907890036
info@mokammelyab.com
social iconsocial icon
iDiaako.com All right reserved 2019-2022